02 sep
Robert Havelaar

Voordelen van op afspraak trainen
Iedereen sportte bij ons voor de corona-uitbraak al op afspraak omdat wij geen massale gym zijn waar iedereen maar kan binnenwaaien wanneer ze willen.
Leden trainen bij ons op afspraak omdat we hun op die manier kwaliteit in de benodigde begeleiding en training kunnen bieden. Het maken van een afspraak om te gaan sporten werkt ook erg goed in de daadwerkelijke uitvoering.
Bij reguliere sportscholen zijn er veel leden die geen gebruik maken van hun abonnement maar er wel maandelijkse voor betalen.
Bij ons gebeurt dit niet en zitten we onze leden (op een leuke gepaste manier) achter de broek aan als we ze langer dan 2 weken niet hebben gezien.

Protocollen voor veiligheid
Deze werkwijze zorgt ervoor dat leden die bij ons lid zijn vooruitgang boeken en gestelde doelen behalen. De 1,5 m (en vaak meer) is bij ons reeds helemaal ingeburgerd samen met het extra reinigen van de gebruikte materialen. Elke keer dat men zich aanmeldt voor een activiteit moet het lid een korte vragenlijst (RIVM Triage vragenlijst) waarin men aangeeft klachtenvrij te zijn, en als men op 1 van de vragen ‘ja’ antwoord, dan kan men niet deelnemen aan de training.

Buiten trainen blijft in de belangstelling
Ondanks dat het sinds juli weer mogelijk werd binnen te trainen hebben wij er toen al voor gekozen dit nog niet te doen. Wij vonden het nog niet verantwoord en er was nog veel onduidelijk daarbij kregen wij erg veel positieve reacties van onze leden over het buiten trainen, en ja, zelfs ook als het regende 😉 uitzondering maakte we alleen bij enkele 1 – op 1 trainingen met een max. van 2 leden tegelijk op 150 m2 die onze Personal Gym bedraagt.

Maar ook met deze leden werd / wordt er voornamelijk buiten getraind in plaats van binnen. Dit kan omdat wij achter onze Gym 900 m2 aan parkeerdek hebben. Dit was één van mijn wensen toen ik in 2017 mijn Personal Gym begon, een locatie waar er ook buiten getraind kon worden. Heerlijk met mooi zomers weer buiten trainen met alle extra gezondheidsvoordelen van het sporten in de buitenlucht.

Veilig binnen trainen. Extra maatregelen
Echter zijn wij nu al druk bezig achter de schermen voor het komende koudere seizoen. Wij willen er namelijk alles aan doen om ervoor te zorgen dat onze leden veilig (als straks het buiten sporten door het weer niet langer meer kan) binnen kunnen doortrainen. Hiervoor zijn wij bezig een ventilatiesysteem in voor onze Personal Gym te plaatsen. Met deze extra maatregel willen wij er vanuit onze kant alles aan gedaan hebben om met het sporten bij ons niks aan het toeval te laten. Uitgeademde lucht wordt snel afgevoerd en ververst door schone lucht. Dit doen we extra en is volgens de nu geldende richtlijnen van het RIVM en Rijksoverheid voor een locatie en met onze werkwijze niet per se verplicht.

Toch kiest HealthCoachPlus ervoor om er alles aan te doen het zo veilig mogelijk en hierin te investeren. De gezondheid en veiligheid van onze leden staan bij ons voor alles! 

Robert Havelaar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

02 sep
Robert Havelaar

Advantages of training by appointment
Everyone worked out with us before the corona outbreak by appointment because we are not a massive gym where everyone can blow in when they want.
Members train with us by appointment because in this way we can offer them quality in the necessary guidance and training. Making an appointment to exercise also works very well in the actual implementation.
At regular gyms, there are many members who do not use their subscription but pay for it monthly.
With us this does not happen and we chase our members (in a nice and appropriate way) if we have not seen them for more than 2 weeks.

Protocols for security
This working method ensures that members who are members of us make progress and achieve set goals. The 1.5 m (and often more) is already fully established with us, together with the extra cleaning of the materials used. Each time one registers for an activity, the member must complete a short questionnaire (RIVM Triage questionnaire) in which they indicate that they are free of complaints, and if they answer ‘yes’ to 1 of the questions, they cannot participate in the training.

Exercising outside remains in the spotlight
Despite the fact that it became possible to train indoors again since July, we decided not to do this yet. We did not think it was justified yet and there was still a lot of uncertainty and we received a lot of positive reactions from our members about training outside, and yes, even when it rained we only made an exception in a few 1 – 1 training sessions with a max. of 2 members simultaneously on 150 m2 which is our Personal Gym.

But also with these members, training was / is mainly outside instead of inside. This is possible because we have 900 m2 of parking deck behind our Gym. This was one of my wishes when I started my Personal Gym in 2017, a location where people could also train outside. Great to train outside with nice summer weather with all the extra health benefits of exercising in the open air.

Train safely indoors. Extra measures
However, we are already busy behind the scenes for the coming colder season. We want to do everything we can to ensure that our members can continue to train safely indoors (when it will no longer be possible to exercise outside due to the weather). For this we are busy installing a ventilation system for our Personal Gym. With this extra measure, we want to have done everything we can to leave nothing to chance with our sports. Exhaled air is quickly removed and refreshed by clean air. We do this extra and, according to the current guidelines of the RIVM and the national government, it is not necessarily mandatory for a location and with our working method.

Nevertheless, HealthCoachPlus chooses to do everything it can to make it as safe as possible and to invest in it. The health and safety of our members are our top priority!

Robert Havelaar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.