21 sep
Robert Havelaar

De grote populariteit van bootcampen

Meestal buiten, hijgend springen tussen autobanden, sprintjes trekken en gewichten tillen is toch geen aantrekkelijk beweegplan zou je zeggen. Maar niets is minder waar. Er zit een stijgende lijn in het aantal deelnemers voor bootcamps. Hoe komt dat?

Een uitje in groepsverband.

Toch net even wat anders, dan de riedel afwerken in het fitnesscentrum. Het voelt echt als de belevenis van een uitje. Je bent met een kleine groep op avontuur. Soms wordt zelfs door de trainer de precieze bestemming en inhoud geheim gehouden. Bestemmingen variëren tot het stadspark tot aan open locaties in het winkelcentrum. Je bent er even uit.

Je hebt wat gepresteerd! Een mentale boost.

Een bootcamp is ook een beetje een avontuur. Hoe ziet het parcours er vandaag precies uit. Welke uitdagingen zitten er in. Gaat mij het lukken niet achter te blijven. Een afgelegde bootcamp geeft een mentale bevrediging. Er is echte een prestatie neergelegd. Je bent trots op jezelf.

Spelelement en vitamine D.

Wellicht komen herinneringen terug van onze schooltijd in het gymlokaal. De gymnastiekleraar nam zeker eens per jaar de moeite om de gymzaal helemaal om te bouwen tot een jungle van apparaten. Dit allemaal om ‘apekooi’ in de praktijk te brengen. Onstuimig, uitgelaten en met plezier bewegen, met een spelelement. Bootcamp doet ons daar een beetje aan denken. En dan buiten, met voldoende zuurstof en een vitamine D boost van zonlicht.

Alles wordt getraind.

Bootcampen gaat vaak in een natuurlijke vorm van bewegen. Iedere spier in je lichaam doet mee. Alles draait om conditie, kracht, explosiviteit en souplesse en dat tot je niet meer kunt. Geweldig. De meest bootcampers kunnen niet wachten tot de volgende sessie. Het werkt verslavend.

Cornonaboost.

Bewegen in de buitenlucht is gezond. Dat staat buiten kijf. In deze corona tijd kent bootcamp ook geen discussie over al of niet voldoende ventileren. Je lichaam snakt naar zuurstof als je die helling oploopt en die zuurstof is er in ruime mate. Mensen die wellicht toch nog zorgen hebben over binnen trainen, ontdekken nu ook bootcampen. Corona zal ongetwijfeld de vraag naar bootcamps een boost hebben gegeven.

Bootcampen, iets voor jou?

Wij bieden verschillende begeleidingsmogelijkheden aan op het gebied van personal training, boksen en kickbokstraining, voedingsadvies op maat, vitaliteitstraining, bootcamp en bedrijfstrainingen. Een unieke, allroundaanpak, vandaar dat ‘Plus’ in onze naam.
Kom eens kennismaken, en boek een gratis proefles!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

21 sep
Robert Havelaar

Usually outside, panting jumping between car tires, sprinting and lifting weights is not an attractive exercise plan you would say. But nothing is less true. There is an upward trend in the number of participants for boot camps. How did that happen?

A group outing.

Just a bit different, than finishing the tune in the fitness center. It really feels like an outing experience. You are on an adventure with a small group. Sometimes the exact destination and content is even kept secret by the trainer. Destinations range from the city park to open locations in the mall. You’re out for a while.

You have achieved something! A mental boost.

A boot camp is also a bit of an adventure. What exactly does the course look like today. What challenges are there. I am not going to be able to stay behind. A completed boot camp gives mental satisfaction. There has been a real achievement. You are proud of yourself.

Game element and vitamin D.

Perhaps memories of our school days in the gym will come back. At least once a year, the gymnastics teacher took the trouble to completely convert the gym into a jungle of equipment. All this to put “monkey cage” into practice. Boisterous, enthusiastic and moving with pleasure, with a game element. Bootcamp reminds us a bit of that. And then outside, with enough oxygen and a vitamin D boost from sunlight.

Everything is trained.

Boot camping often involves a natural form of exercise. Every muscle in your body participates. Everything revolves around fitness, strength, explosiveness and flexibility and that until you can no longer do it. Awesome. Most boot campers cannot wait for the next session. It’s addictive.

Cornona Boost.

Outdoor exercise is healthy. That is beyond dispute. In this corona time, boot camp also has no discussion about whether or not to ventilate sufficiently. Your body craves oxygen when you walk up that slope and that oxygen is abundantly available. People who may still be concerned about indoor training are now also discovering bootcamping. Corona will undoubtedly have boosted the demand for boot camps.

Bootcamping, something for you?

We offer various coaching options in the field of personal training, boxing and kickboxing training, tailored nutritional advice, vitality training, boot camp and company training. A unique, all-round approach, which is why “Plus” in our name.

Come and meet us and book a free trial lesson!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.