Algemene Voorwaarden HealthCoachPlus 2020

Artikel 1. Definities
HealthCoachPlus: natuurlijke of rechtspersoon die een
overeenkomst sluit betreffende Personal Begeleiding, ingeschreven
bij de kamer van koophandel te ’s Gravenhage o.v.v. nummer
51380625.
Cliënt: natuurlijk- of rechtspersoon die niet handelt in de uitoefening
van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met
betrekking tot Personal Begeleiding.
Personal Begeleiding: het geven/ontvangen van, maar niet beperkt
tot, (bedrijfs)trainings-, voedings-, vitaliteitsadviezen, het
samenstellen van een trainingsprogramma en het begeleiden van
dat programma, dan wel een rechtspersoon.
Overeenkomst: Overeenkomst tussen HealthCoachPlus en Cliënt ter
zake van Personal Begeleiding.

Artikel 2. Algemeen, Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding,
offerte en overeenkomst tussen HealthCoachPlus, hierna te
noemen: “HealthCoachPlus”, en een Cliënt waarop HealthCoachPlus
deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van
deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op
overeenkomsten met HealthCoachPlus, voor de uitvoering waarvan
door HealthCoachPlus derden dienen te worden betrokken.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de
medewerkers van HealthCoachPlus en zijn directie.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere
voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene
voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of
vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
HealthCoachPlus en de Cliënt zullen alsdan in overleg treden
teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als
mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen
in acht wordt genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of
meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient
de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in
deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te
worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. Indien HealthCoachPlus niet steeds strikte naleving van deze
voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan
niet van toepassing zijn, of dat HealthCoachPlus in enigerlei mate
het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van
de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een
termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De door HealthCoachPlus gemaakte offerte is vrijblijvend; deze
is geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
HealthCoachPlus is slechts aan de offertes gebonden indien de
aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30
dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn voor
zowel Cliënt als voor bedrijven inclusief btw en andere heffingen
van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de
overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en
administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van
het in de offerte opgenomen aanbod is HealthCoachPlus daaraan
niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig
deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij HealthCoachPlus
anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht HealthCoachPlus niet
tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor
toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand en is bindend nadat schriftelijk
opdracht is gegeven tot deelname aan de Personal Begeleiding
middels het (digitaal) ondertekenen van de overeenkomst met
HealthCoachPlus tot het aangaan van Personal Begeleiding.
2. Na totstandkoming van de overeenkomst is deze niet kosteloos te
ontbinden. Ontbinden kan slechts binnen 24 uur tegen vergoeding
van 4 keer het uurtarief als vergoeding voor de reeds gemaakte
kosten en handelingen, zoals maar niet beperkt tot, aanmaken
Cliënt account, administratieve handelingen, opstellen verslag
intake gesprek, overdracht aan trainer van HealthCoachPlus,
opstellen Personal Begeleidingsprogramma.

Artikel 5. Intakeprocedure, gezondheid
1. Om te waarborgen dat verantwoord aan de Personal
Begeleiding deelgenomen kan worden dient Cliënt een
intakegesprek te hebben gehad. Het anamneseformulier dient
volledig ingevuld en ondertekend aan HealthCoachPlus te worden
afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal de
Personal Begeleiding starten.
2. Door (digitale) ondertekening van de overeenkomst verklaart
Cliënt dat hij/zij naar beste wensen gezond is en fysiek in staat om
de instructies van HealthCoachPlus, zonder schade voor zijn/haar
gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de Cliënt zich ertoe
alvorens de overeenkomst met HealthCoachPlus aan te gaan
zijn/haar arts te raadplegen.
3. Cliënt dient gedurende de overeenkomst pijn(en), onbehagen,
abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke
conditie terstond aan te geven.
4. Indien Cliënt niet in staat blijkt om Personal Begeleiding te
ontvangen, is dit voor Cliënt nimmer een reden om de
overeenkomst te ontbinden.
5. Veranderingen betreffende de persoonsgegevens van de Cliënt,
dient de Cliënt per ommegaande aan HealthCoachPlus door te
geven.

Artikel 6. Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang,
uitvoering en wijziging overeenkomst, Prijsverhoging en
opzegging.
1. De overeenkomst tussen HealthCoachPlus en de Cliënt wordt
aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de
overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk anders overeenkomen. Indien een overeenkomst voor
bepaalde tijd schriftelijk is afgesproken wordt deze bij het eindigen
van de termijn telkens met 1 maand stilzwijgend verlengd.
Opzegging geschiedt schriftelijk met inachtneming van 1 maand
opzegtermijn.
2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn
overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale
termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Cliënt
HealthCoachPlus derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
HealthCoachPlus dient daarbij een redelijke termijn te worden
geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. HealthCoachPlus zal de overeenkomst naar beste inzicht en
vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap
uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende
stand der wetenschap.
4. HealthCoachPlus heeft het recht bepaalde werkzaamheden te
laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404,
7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Indien door HealthCoachPlus of door HealthCoachPlus
ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden
worden verricht op de locatie van de Cliënt of een door de Cliënt
aangewezen locatie, draagt de Cliënt kosteloos zorg voor de door
die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
6. HealthCoachPlus is gerechtigd de overeenkomst in verschillende
fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te
factureren.
7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan
HealthCoachPlus de uitvoering van die onderdelen die tot een
volgende fase behoren opschorten totdat de Cliënt de resultaten
van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
8. De Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan
HealthCoachPlus aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de
Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn
voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan HealthCoachPlus
worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de
overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan HealthCoachPlus
zijn verstrekt, heeft HealthCoachPlus het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging
voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven
aan de Cliënt in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt
niet eerder aan dan nadat de Cliënt de gegevens aan
HealthCoachPlus ter beschikking heeft gesteld. HealthCoachPlus is
niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat
HealthCoachPlus is uitgegaan van door de Cliënt verstrekte onjuiste
en/of onvolledige gegevens.
9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het
voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te
wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling
overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de
aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op
verzoek of aanwijzing van de Cliënt, van de bevoegde instanties et
cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief
en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit
consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk
overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk
overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd.
HealthCoachPlus zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf
doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de
oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.
De Cliënt aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de
overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn
van uitvoering.
10. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen
een aanvulling, dan is HealthCoachPlus gerechtigd om daaraan eerst
uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de
binnen HealthCoachPlus bevoegde persoon en de Cliënt akkoord is
gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere
voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip
waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet
onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen
wanprestatie van HealthCoachPlus op en is voor de Cliënt geen
grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
11. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan HealthCoachPlus
een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit
in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben

bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of
te leveren zaken.
12. Indien de Cliënt in gebreke mocht komen in de deugdelijke
nakoming van hetgeen waartoe hij jegens HealthCoachPlus
gehouden is, dan is de Cliënt aansprakelijk voor alle schade aan de
zijde van HealthCoachPlus daardoor direct of indirect ontstaan.
13. Indien HealthCoachPlus met de Cliënt een vast honorarium of
vaste prijs overeenkomt, dan is HealthCoachPlus niettemin te allen
tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs
zonder dat de Cliënt in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst
om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs
voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of
regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van
grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het
aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar
waren.
14. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging
van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen
drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend
de Cliënt die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6
BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te
ontbinden, tenzij:
– HealthCoachPlus alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst
op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
– indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een
op HealthCoachPlus rustende verplichting ingevolge de wet;
– indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden
na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
15. Rittenkaarten zijn 3 maanden geldig.

Artikel 7. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de
overeenkomst
1. HealthCoachPlus is bevoegd de nakoming van de verplichtingen
op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Cliënt de
verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig
nakomt, na het sluiten van de overeenkomst HealthCoachPlus ter
kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat
de Cliënt de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Cliënt bij het
sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen
voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en
deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de
vertraging aan de zijde van de Cliënt niet langer van
HealthCoachPlus kan worden gevergd dat hij de overeenkomst
tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is HealthCoachPlus bevoegd de overeenkomst te
ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien
aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien
er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn
dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in
redelijkheid niet van HealthCoachPlus kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen
van HealthCoachPlus op de Cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien
HealthCoachPlus de nakoming van de verplichtingen opschort,
behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien HealthCoachPlus tot opschorting of ontbinding overgaat,
is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en
kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de Cliënt toerekenbaar is, is
HealthCoachPlus gerechtigd tot vergoeding van de schade,

daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect
ontstaan.
6. Indien de Cliënt zijn uit de overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding
rechtvaardigt, dan is HealthCoachPlus gerechtigd de overeenkomst
terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige
verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling, terwijl de Cliënt, uit hoofde van wanprestatie,
wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door
HealthCoachPlus, zal HealthCoachPlus in overleg met de Cliënt
zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden
aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Cliënt toerekenbaar is.
Indien de overdracht van de werkzaamheden voor HealthCoachPlus
extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Cliënt in
rekening gebracht. De Cliënt is gehouden deze kosten binnen de
daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij HealthCoachPlus
anders aangeeft.
8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van
betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover
het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de
Cliënt, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor
de Cliënt niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken,
staat het HealthCoachPlus vrij om de overeenkomst terstond en met
directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te
annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van
enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van
HealthCoachPlus op de Cliënt zijn in dat geval onmiddellijk
opeisbaar.
9. Indien de Cliënt de overeenkomst tot het leveren van diensten
tussentijds opzegt dan wel ontbindt zal geen teruggave van het
reeds betaalde plaatsvinden. Een en ander laat onverlet de overige
aan HealthCoachPlus toekomende rechten, waaronder begrepen
het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

Artikel 8. Overmacht
1. HealthCoachPlus is niet gehouden tot het nakomen van enige
verplichting jegens de Cliënt indien hij daartoe gehinderd wordt als
gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en
noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer
geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden
verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie
wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of
niet-voorzien, waarop HealthCoachPlus geen invloed kan
uitoefenen, doch waardoor HealthCoachPlus niet in staat is zijn
verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van
HealthCoachPlus of van derden daaronder begrepen.
HealthCoachPlus heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen
indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de
overeenkomst verhindert, intreedt nadat HealthCoachPlus zijn
verbintenis had moeten nakomen.
3. HealthCoachPlus kan gedurende de periode dat de overmacht
voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder

der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder
verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zoveel HealthCoachPlus ten tijde van het intreden van
overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels
gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige
waarde toekomt, is HealthCoachPlus gerechtigd om het reeds
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te
factureren. De Cliënt is gehouden deze factuur te voldoen als ware
er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9. Betaling en incassokosten
1. Betaling geschiedt vooraf per SEPA-incasso.
2. Indien de Cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een
factuur, dan is de Cliënt van rechtswege in verzuim. De Cliënt is
alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de
wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente
verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden
berekend vanaf het moment dat de Cliënt in verzuim is tot het
moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. HealthCoachPlus heeft het recht de door Cliënt gedane
betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de
kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en
tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
HealthCoachPlus kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een
aanbod tot betaling weigeren, indien de Cliënt een andere volgorde
voor de toerekening van de betaling aanwijst. HealthCoachPlus kan
volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet
eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten
worden voldaan.
4. De Cliënt is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door
hem aan HealthCoachPlus verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte
van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Cliënt
die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en
met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een
factuur om een andere reden op te schorten.
5. Indien de Cliënt in gebreke of in verzuim is in de (tijdige)
nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten
ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de
Cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van
hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is,
momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II.
Indien HealthCoachPlus echter hogere kosten ter incasso heeft
gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk
gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele
gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de
Cliënt worden verhaald. De Cliënt is over de verschuldigde
incassokosten eveneens rente verschuldigd.
6. Indien betaling door Cliënt uitblijft, is HealthCoachPlus
gerechtigd om de Personal Begeleiding te stoppen totdat het
verschuldigde bedrag is ontvangen. In dat geval wordt de duur van
de activiteiten niet met de duur van de opschorting verlengd. De
verplichting tot betaling blijft in deze situatie onverkort bestaan.

Artikel 10. Locatie Personal Begeleiding
1. Cliënt is ten alle tijden gehouden aan het huisreglement van de
locatie waar de Personal Begeleiding plaatsvindt.

Artikel 11. Annulering of te laat komen
1. Annulering van geplande Personal Begeleiding waarvoor tijd is
gereserveerd kan tot 5 werkdagen van tevoren kosteloos indien
Cliënt is verhinderd.
2. Indien annulering binnen 5 werkdagen voor aanvang van een
geplande Personal Begeleiding plaatsvindt, is Cliënt 50% van de
kosten van de Personal Begeleiding verschuldigd, ongeachte de
reden van annulering.
3. Indien annulering binnen 48 uur voor aanvang van een geplande
Personal Begeleiding plaatsvindt, is Cliënt 100% van de kosten van
de Personal Begeleiding verschuldigd, ongeachte de reden van
annulering.
4. Indien Cliënt geen gebruik maakt van de overeengekomen
diensten zonder annulering is Cliënt 100% van de kosten van de
Personal Begeleiding verschuldigd, ongeachte de reden.
5. Annuleringen dienen te geschieden via het telefoonnummer van
HealthCoachPlus of via het e-mailadres van HealthCoachPlus.
6. Personal Begeleiding vangt aan en eindigt stipt volgens de
gemaakte afspraak. Personal Begeleiding welke later dan 15
minuten na aanvang dient te starten wegens te laat komen van
Cliënt kan geen doorgang vinden. De betalingsverplichting blijft
bestaan.
7. Indien een aanmelding voor een groepstraining bij een
onbeperkt abonnement binnen 12 uur voorafgaand aan de start van
de training wordt geannuleerd, door Cliënt, of bij “no show”, wordt
per voorval € 8,75 bovenop de maandelijkse abonnementskosten in
rekening gebracht.

Artikel 12. Verjaringstermijn
In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de
verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens
HealthCoachPlus en de door HealthCoachPlus bij de uitvoering van
een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
1. Indien HealthCoachPlus aansprakelijk mocht zijn, dan is deze
aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. HealthCoachPlus is niet aansprakelijk voor schade, van welke
aard ook, ontstaan doordat HealthCoachPlus is uitgegaan van door
of namens de Cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige
gegevens.
3. Indien HealthCoachPlus aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei
schade, dan is de aansprakelijkheid van HealthCoachPlus beperkt tot
maximaal tweemaal de waarde van een sessie van Personal
Begeleiding.
4. De aansprakelijkheid van HealthCoachPlus is in ieder geval
steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in
voorkomend geval.
5. HealthCoachPlus is uitsluitend aansprakelijk voor directe
schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke
kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade,
voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van
deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de

gebrekkige prestatie van HealthCoachPlus aan de overeenkomst te
laten beantwoorden, voor zoveel deze aan HealthCoachPlus
toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter
voorkoming of beperking van schade, voor zover de Cliënt aantoont
dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als
bedoeld in deze algemene voorwaarden. HealthCoachPlus is nimmer
aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.
7. HealthCoachPlus kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor
niet behaalde resultaten.
8. Deelname aan Personal Begeleiding geschiedt geheel op eigen
risico.

Artikel 14. Vrijwaring
De Cliënt vrijwaart HealthCoachPlus voor eventuele aanspraken van
derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst
schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan
HealthCoachPlus toerekenbaar is. Indien HealthCoachPlus uit dien
hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Cliënt
gehouden HealthCoachPlus zowel buiten als in rechte bij te staan en
onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht
mag worden. Mocht de Cliënt in gebreke blijven in het nemen van
adequate maatregelen, dan is HealthCoachPlus, zonder
ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten
en schade aan de zijde van HealthCoachPlus en derden daardoor
ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Cliënt.

Artikel 15. Intellectuele eigendom
HealthCoachPlus behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor
die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere
intellectuele wet- en regelgeving.
HealthCoachPlus heeft het recht de door de uitvoering van een
overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere
doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt
vertrouwelijke informatie van de Cliënt ter kennis van derden wordt
gebracht.

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij HealthCoachPlus partij is, is
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een
verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt
gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar
woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag
wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van HealthCoachPlus is bij
uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet
dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft HealthCoachPlus het
recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde
rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij
zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling
overleg te beslechten.

Artikel 17. Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel te ’s Gravenhage onder nummer 51380625.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de
versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de
rechtsbetrekking met HealthCoachPlus.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds
bepalend voor de uitleg daarvan.